26 de novembre 2009

Mesures de transparència per concedir subvencions

El post d'avuí serà per explicar les noves mesures a nivell de demanar subvencions per part de les entitats. Segur que com a federació, però també com a entitats que en formem part, en treurem un bon profitSUBVENCIONS
Es concreten en els següents punts:

1.Els beneficiaris de subvencions o transferències de l'administració no podran realitzar donacions, aportacions o prestacions gratuïtes en favor ni de partits polítics, ni de fundacions o associacions que hi estiguin vinculades.

2.La Intervenció General a través del Pla anual de control, inclourà un apartat específic, respecte del compliment de la prohibició per part dels beneficiaris de subvencions d'efectuar donacions, aportacions o prestacions a títol gratuït a favor de terceres persones i, en especial, de partits polítics, fundacions o associacions orgànicament vinculades als mateixos, aquesta comprovació es farà utilitzant tècniques de mostreig.

3.Llevat de les excepcions previstes per la normativa i d'aquelles entitats que tinguin com a finalitat la col•laboració amb l'administració o la prestació de serveis d'interès social que requereixin necessariament l'atorgament d'ajuts, es limita a 3.000 € la quantia de les donacions, aportacions o prestacions gratuïtes que podran realitzar els beneficiaris de subvencions.

4.La Generalitat no concedirà subvencions, ajuts o transferències a entitats els directius de les quals percebin retribucions que es considerin manifestament desproporcionades. A tal fi, les entitats sol•licitants de subvencions públiques hauran de donar publicitat de les retribucions dels seus directius en les seves memòries i efectuar una declaració responsable sobre aquest punt en el moment de sol•licitar la subvenció. Els convenis de col•laboració per a programes específics d'interès públic signats amb entitats el finançament de les quals és majoritàriament d'origen privat seran objecte de la regulació apropiada.

5.S'establiran les regulacions precises per limitar l'acumulació de càrrecs executius o de gestió entre dues o més entitats perceptores de subvencions de la Generalitat, quan entre aquestes entitats existeixi creuament de subvencions, ajudes o altres tipus de relacions financeres.

6.Els beneficiaris de les subvencions hauran d'acreditar que els seus òrgans de control intern comprovin que la destinació dels fons rebuts és l'adequada.

7.Les entitats perceptores de subvencions tindran l'obligació de garantir que les auditories sobre els seus comptes són conegudes, analitzades i debatudes pels seus òrgans de govern, de manera directa i independent respecte als responsables directes de la gestió. Aquests òrgans de govern adoptaran, si s'escau, les mesures correctores pertinents.

8.La Generalitat podrà efectuar actuacions de control i requerir informació al destinatari final dels fons, encara que aquest no sigui el titular inicial de la subvenció.

9.Els beneficiaris hauran de proporcionar més informació sobre la seva relació amb tercers. En el moment de sol•licitar la subvenció hauran de declarar les aportacions o prestacions gratuïtes que hagin efectuat anteriorment a qualsevol entitat social, cultural o política.

10.En el termini màxim de sis mesos, s'elaborarà un protocol d'actuacions dels representants de la Generalitat en les entitats en què té representació per tal de garantir l'aplicació d'aquestes mesures.

11.Com es farà: A través d'una modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.